Výměníky tepla v aseptickém provedení: řada VTM

Použití:

Jsou určeny pro použití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Jsou z vnitřní strany trubkového svazku sterilizovatelné. Určené pro aplikace kapalina – CIP kapalina nebo pára – CIP kapalina. Nejběžněji pak voda – CIP voda nebo vodní pára – CIP voda.

Charakteristika:

Jedná se o šroubovicové výměníky tepla, u kterých aseptické medium (CIP voda) proudí uvnitř vysoce leštěných trubek průměru 5/0,5 mm, které jsou stočeny do šroubovice a druhé medium, neaseptické, proudí vně, okolo těchto trubek. Teplosměnná plocha je tedy tvořena svazkem trubek. Vysoce leštěná je také vnější strana trubkovnic.

Šroubovice jsou vícechodé a jsou v několika vrstvách protiběžně na sobě. Sestava šroubovic je pak umístěna v trubce většího průměru, která zároveň tvoří vnější plášť výměníku. Přívodní hrdla vstupu aseptického media jsou v ose tělesa výměníku, na jeho protilehlých koncích. Přívodní hrdla neaseptického media jsou z boku výměníku v úhlu 90ok ose a v jedné rovině k sobě. Jedná se o takzvané klampové spoje, které umožňují bezproblémovou sterilizaci výměníku. Součinitel prostupu tepla dosahuje obvykle v aplikacích voda – voda hodnot okolo 5 000Wm-2K-1., v případně vodní pára – voda pak 8 000 Wm-2K-1, Tomu odpovídá, při obvyklém středním logaritmickém teplotním spádu mezi primárním a sekundárním mediem okolo 20 K, měrný výkoncca 100 kW na 1 m2teplosměnné plochy. Pro páru pak cca 160 kW/m2. Nejmenší výměník typuVTM 2/5 o ploše 0,14 m2má tedy jmenovitý přenášený výkon okolo 15 kW, největší VTM 8/44,s plochou 1,25 m2pak cca 125 kW. U páry pak cca 25 a 200 kW. Štíhlosti výměníků jsou v rozsahu 0,4 až 3,53.

Rozhodující vlastností těchto výměníků tepla je skutečnost, že jeho provedení umožňuje snadnou sterilizaci jedné strany teplosměnné plochy, konkrétně vnitřní strany trubiček. Tato okolnost předurčuje tyto výměníky pro chlazení a ohřívání ve farmacii a případně v potravinářském průmyslu. To ale vyžaduje jejich specielní výrobu, svařování a úpravu.

Aseptická strana výměníku ( strana trubiček ) má výrazně větší hydraulický odpor než neaseptická strana pláště. Tento skutečnost má příznivý důsledek v tom, že i při menších průtocích na této straně výměníku je zde dostatečná rychlost media, která pak vede k dosažení vysokého součinitele prostupu tepla.

Výměníky jsou nerozebiratelné, celosvařované, vyráběny celé z materiálu 1.4404 nebo 1.4405, včetně přídavného materiálu pro svařování v argonu.

Konstrukčně ve sterilním provedení jsou určeny pro teploty -40 až 250 °C a tlaky do 1 MPa.

K výměníkům VTM má výrobce k dispozici velmi dokonalý matematický popis jejich fyzikálních vlastností - výpočtový program, který umožňuje výpočet konkrétního pracovního bodu výměníku tepla podle objednatelem zadaného zapojení, výkonu, teplot a ostatních požadovaných parametrů. Spolu s podrobným protokolem jsou z výpočtového programu k dispozici také grafy průběhů jednotlivých fyzikálních veličin ( teplot, tlaků, součinitelů přestupu a prostupu tepla a Reinoldsova čísla ) podél teplosměnné plochy výměníku. Z těchto grafů je možné velice dobře posoudit chování výměníku pro danou aplikaci. Výpočtové programy, pro aplikaci voda – voda VTM k-k a další pro aplikaci vodní pára – voda VTM p-k, jsou uvolněny pro komerční použití.

V neaseptickém provedení jsou výměníky určené pro všeobecné použití, pro teploty –40 až 250 °C a tlaky do 1.6 MPa

Na přání zákazníka je možné jejich provedení s vývody pro běžné závitové připojení G 3/8 až 5/4 “.

Návod k použití, ke stažení zde.

Katalog VTM,nákres VTM

Fotogalerie